Atliekų priskyrimas prie šalutinių produktų

Rengiame dokumentus, kuriais gamyboje susidariusias liekanas priskiriame prie šalutinių produktų. gamybos liekanas  priskyrus prie šalutinių produktų, joms nebetaikomi atliekų tvarkymui ir apskaitai nustatyti reikalavimai.
Gamybos liekanų priskyrimas prie šalutinių produktų atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-01-17 įsakymu Nr. D1 - D1-46/4-63 patvirtintu  Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašu.