Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas

Rengiame reikalingus dokumentus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, atliekame visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese procedūras.
Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. I-1495 reglamentuojančiu poveikio aplinkai vertinimo procesą bei jo dalyvių tarpusavio santykius.